หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ปี :

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
ข้อมูลกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
แผนที่
แบบฟอร์มลงทะเบียน