ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่
25 ม.ค. 2560 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2560 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร